มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ได้เปิดตัวกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ได้เปิดตัวกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนประชานิเวศน์ 3/1 ใต้ โดย ดร. บุญสม น้ำสมบูรณ์ อาสาสมัครของมูลนิธิฯ (ในนามของ ดร.นิธิวัสตร์) ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมา ความหมายของตราและสีประจำมูลนิธิฯ แนวคิด ตลอดจนวัตถุประสงค์และแผนงานของมูลนิธิฯ  หลังการนำเสนอได้ทดสอบความเข้าใจด้วยคำถาม และมอบของรางวัลให้ผู้ที่สามารถตอบคำถามได้

การเปิดตัวในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างมาก ได้มีการวางแผนเพื่อการจัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมอื่น ๆตามที่ทางกลุ่มเสนอมาในเร็ว ๆ นี้

มูลนิธิฯ มีความยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการพัฒนาบุคคลากรในท้องถิ่นต่อไป