โครงการปลูกป่าชายเลน

โครงการปลูกป่าชายเลน

มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส และผู้ที่มีจิตรอาสาสมัคร ร่วมกันปลูกป่าชายเลน

ในโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)

ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

ทางมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส ขอขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ที่มีจิตศรัทธามาปลูกป่าชายเลนและผู้ที่บริจาคเงินทุกๆท่านเพื่อเป็นปัจจัยในการดำเนินโครงการ ตลอดจนถึงวิทยากร

จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) และรวมไปถึงน้องๆนักศึกษาจิตอาสา คณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่ช่วยกันปลูกต้นไม้จนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ขอผลบุญแห่งการทำความดีในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดไป

ผู้อำนวยการมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส ถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรและผู้มีจิตอาสาสมัคร

ท่านวิทยากร จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) บรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ป่าชายเลน

ผู้มีจิตอาสาสมัครร่วมกันฟังบรรยายจากวิทยากร

ผู้มีจิตอาสาสมัครร่วมกันฟังบรรยายจากวิทยากร

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด(สามพราน) เป็นผู้นำกลุ่มผู้พิการทางสายตาเข้าร่วมฟังบรรยายจากวิทยากร

ผู้มีจิตอาสาสมัครร่วมกันฟังบรรยายจากวิทยากร

ผู้มีจิตอาสาสมัครร่วมกันฟังบรรยายจากวิทยากร

ผู้มีจิตอาสาสมัครร่วมกันฟังบรรยายจากวิทยากร

วิทยากรและตัวแทน กำลังสาธิตวิธีการปลูกป่าชายเลน

ผู้มีจิตอาสาสมัครถ่ายรูปรวมกับ น้องๆนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ต้นโกงกาง (ใบใหญ่) จำนวน 400 ต้น

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ เป็นผู้นำกลุ่มคนพิการทางสายตา ลงปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

บรรยากาสการปลูกป่าชายเลน

ผู้อำนวยการมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส ร่วมปลูกป่าชายเลน

มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส บริจาคน้ำดื่ม ยู.โอเค ให้กับน้องๆนักศึกษาจิตอาสา ที่ช่วยกันปลูกป่าชายเลน

ผู้อำนวยการมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส กล่าวขอบคุณท่านวิทยากร

ผู้อำนวยการมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส ถ่ายรูปกับ วิทยากรจาก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)

ทางมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส จะมีการดำเินินกิจกกรมปลูกป่านี้ต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและระบบนิเวศน์ลดโลกร้อน

ทางมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์สจะกำหนดการปลูกป่าในครั้งต่อไปโดยจะแจ้งให้ทราบในวันเวลาและสถานที่ต่อไป