รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2563

มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส

 

คำขอบคุณ 

มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส ใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ นายสาธิต จิตต์จงรัก และผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารของมูลนิธิฯ โดยมิได้ประสงค์ออกนาม

ขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมา  มูลนิธิฯ คงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยผ่านทางโครงการต่าง ๆ ได้ หากปราศจากการสนับสนุนจากบุคคลดังกล่าว

ขอขอบคุณอาสาสมัคร  ผู้เสียสละแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์เพื่อช่วยให้งานของมูลนิธิฯ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ขอผลแห่งความดี  และความมีน้ำใจที่ท่านได้หยิบยื่นให้กับเพื่อนพี่น้องร่วมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ยากไร้  จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความเจริญตลอดไป

 

ดร. นิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ

ผู้อำนวยการมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส

31 มกราคม 2564

            มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส    (Million Hands Foundation)   ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ดร. นิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ  ผู้มีความเชื่อ  และศรัทธาในความร่วมมือของบุคคลในสังคม

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มูลนิธิฯ ได้รับใบอนุญาตจัดตั้โดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ และเผยแพร่ความรู้ในงานด้านวิชาการ การศึกษา  ศาสนา สังคม  กฎหมาย และงานวิจัยในด้านต่าง ๆ
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ และดำเนินการร่วมมือประสานงานกับมูลนิธิ  สมาคม องค์กรการกุศล สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในงานด้านสาธารณประโยชน์
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ แก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลผู้ด้อยโอกาส เด็ก  เยาวชน  และคนพิการในด้าน  การศึกษา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ด้านสุขภาพและด้านอื่น ๆ  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างเสริมเพิ่มพูนสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  และช่วยเหลือด้านอาชีพแก่คนพิการ
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุนดำเนินการและรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีการส่งเสริม การปลูกต้นไม้ และการปลูกป่า
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

            เนื่องจากในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ทั่วโลกต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด – 19 ทำให้มูลนิธิฯ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามที่วางแผนไว้  อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมบางอย่างเท่าที่สามารถทำได้ดังนี้

 

กิจกรรมจำแนกตามโครงการต่าง ๆ

 

 1. โครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ

มูลนิธิฯ ได้ลงบทความเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพใน Website ของมูลนิธิฯ

(https://www.millionhands.or.th/)  ในภาค “เกร็ดความรู้” มีเนื้อหาหลากหลาย ดังนี้

 • อาการแบบนี้ ไวรัสหรือ แบคทีเรีย
 • โรคผิวหนังกับความเครียด
 • เท้าชาจากเบาหวาน ดูแลอย่างไร
 • “อ้วนลงพุง” เสี่ยง “หายใจติดขัด - หอบหืด”
 • ดื่มเครื่องดื่มรสหวานมาก ก่อโรคมหาศาล
 • หมอแนะวิธีป้องกันครรภ์เป็นพิษ
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานหมูสุก ๆ ดิบ ๆ อาจทำให้เสียชีวิตได้
 • “ปวดไหล่-ยกไหล่ขึ้นไม่สุด” สัญญาณอันตราย “กระดูกงอกทับเอ็นข้อ ไหล่”
 • โรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
 • วัยทอง ส่งผลอย่างไรต่อร่างกายผู้หญิง
 • แค่ล้างมือก็สามารถป้องกันโรคได้ จริงหรือไม่?
 • สมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน...กินด้วยกันดีมั้ย?
 • 10 ขั้นตอน นวดบำบัดแผนไทย แก้โรคซึมเศร้า
 • เตือน!!! แก้วเก็บความเย็น เสี่ยงสะสมเชื้อโรค และเชื้อรา
 • 5 ผลไม้ ทำให้ง่วงนอน ช่วยให้นอนหลับสบาย ฝันดีจนถึงเช้า
 • 5 อาหาร ตัวช่วยในการขับถ่ายตอนเช้า!!!
 • เด็กในแต่ละวัย ควรกิน “ไข่” เท่าไร จึงจะเหมาะสม?
 • ป้องกันและพลิกผันโรค NCDs ได้ง่าย ๆ ด้วยการปรับไลฟ์สไตล์
 • “โรคเท้าแสนปม” เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • “สวมถุงมือ” ก่อนสัมผัสอาหาร อาจไม่ช่วยลดการปนเปื้อน?
 • ผลวิจัยบ่งชี้!! มะเขือเทศ และน้ำมะเขือเทศ ช่วยป้องกันโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • เทรนด์ใหม่ ในการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนยุคดิจิทัล
 • ปลาแซลมอน อันตรายที่แฝงมากับคุณประโยชน์
 • เกร็ดความรู้การดูแลสุขภาพ

(โปรดดูรายละเอียดเกร็ดความรู้เหล่านี้ได้จาก https://www.millionhands.or.th/)

 

 1. โครงการรักษาฟรี

มูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพเป็นรายบุคคล โดย ดร. นิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ ผู้อำนวยการ มูลนิธิฯ ผู้เป็นแพทย์แผนไทย ได้ให้การรักษาฟรีแก่ผู้ด้อยโอกาสเป็นจำนวน 15 ราย เป็นผู้พิการทางสายตาจำนวน 6 ราย

 

 1. โครงการสนับสนุนการศึกษา

มูลนิธิฯ  ได้สนับสนุนการศึกษา โดยให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุรูปหนึ่งเป็นประจำทุกเดือน

 

 1. โครงการปล่อยปลา

มูลนิธิฯ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อทำการกุศลด้วยซื้อปลาที่แม่ค้านำมาขายให้ผู้ซื้อนำไปทำอาหาร เพื่อนำไปปล่อยในแม่น้ำ เป็นการไถ่ชีวิตสัตว์

ดร. นิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ... ปล่อยปลา...เพื่อไถ่ชีวิตสัตว์

 

 1. โครงการสอนนวด

มูลนิธิฯ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนการนวดฝ่าเท้า และการนวด 150 ชั่วโมง   มูลนิธิฯ ได้วางแผนในการจัดสอนให้กับผู้ต้องขัง แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งทางเรือนจำไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปจัดกิจกรรมได้  ทางมูลนิธิฯ จึงจำเป็นต้องงดกิจกรรมนี้  อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดสอนนวดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย

ห้องเรียนทฤษฎี 

 ห้องฝึกปฏิบัติ

ห้องสมุด

 

 1. โครงการประชาสัมพันธ์

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ในการสร้างความร่วมมือในสังคมเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ มูลนิธิจึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website ของมูลนิธิฯ เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ อาทิ โครงการ “รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง” โครงการ “ให้ทุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียน” โครงการ “ช่วยเหลือ สนับสนุนและให้ทุนการศึกษา” และ โครงการ “ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ในวันดี ๆ และวันสำคัญของชีวิต” เป็นต้น  มูลนิธิฯ ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสนับสนุนโครงการ “ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ในวันดี ๆ และวันสำคัญของชีวิต” เป็นประจำทุกวัน

                                                         

ลงชื่อ  นิธิวัสตร์   โฆษิตจิรโชติ

                                                                                     (ดร. นิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ)

                                                                                         ผู้อำนวยการมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1sC2YZ9Q4SFwHO1NFoOS0buLHzcbRXHP2/view?usp=sharing