โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุนด้านการศึกษา

โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุนด้านการศึกษา

มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส  มีวัตถุประสงค์ จัดทำ “ โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุนด้านการศึกษา “ กับเด็กที่เรียนดี แต่ขาดโอกาส และมีปัญหาทางครอบครัว โดยทาง มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส  พร้อมให้ ทุนสนับสนุน ด้านการศึกษา

  • ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นเงิน  1,000  บาท
  • ทุนการศึกษารายเดือน ๆ ละ  1,000 – 1,500  บาท

  เด็กนักเรียนคนใด มีปัญหาและขาดแคลน  และต้องการให้ ทางมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส  สนับสนุนใน “โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุนด้านการศึกษา” สามารถส่ง รายละเอียด ประวัติ

ชื่อนามสกุล  ประวัติ, ครอบครัว, ที่อยู่  หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ,ชื่อโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา, ที่อยู่, ชื่อคุณครู, ประวัติการเรียน, ระดับชั้นเรียน, และครอบครัวมีสถานะ ความลำบาก ขัดสน และขาดแคลน อย่างไร และมีความประสงค์ให้ทาง  มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส  ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษา “ โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุนด้านการศึกษา “   และทางคณะทำงาน มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส  จะพิจารณาราย ละเอียดและคุณสมบัติ และสภาพความจำเป็นที่ขาดแคลน และขัดสน ของผู้ที่ขอทุน  และจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

Cr.ภาพถ่าย dharmamag.com