เกี่ยวกับเรา

ที่มาของมูลนิธิ

         มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส   มีที่มาจากการเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ในหลายๆ มิติ และหลากหลาย บริบท  คณะบุคคลผู้จัดตั้ง จึงได้เกิดความคิดริเริ่ม ที่จะดำเนินการจัดตั้ง มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส  ขึ้นเพื่อช่วยเหลือและก่อเกิดการสร้างเสริมและสร้างสรรค์ ในการพัฒนา ศักยภาพของมนุษย์ รวมถึงสภาวะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ต่อสังคมในส่วนรวม โดย มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส  ได้กำหนด วัตถุประสงค์ การจดทะเบียน มีรายละเอียดแยกเป็นข้อๆ ดังนี้

๑ )  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ และเผยแพร่ความรู้ในงานด้านวิชาการ  การศึกษา  ศาสนา สังคม  กฎหมาย และงานวิจัยในด้านต่าง ๆ

๒)  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ  และดำเนินการร่วมมือประสานงานกับมูลนิธิ  สมาคม องค์กรการกุศล สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในงานด้านสาธารณประโยชน์

๓) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ แก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  เยาวชน  และคนพิการในด้าน  การศึกษา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ด้านสุขภาพและด้านอื่น ๆ  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างเสริมเพิ่มพูนสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

๔) เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  และช่วยเหลือด้านอาชีพแก่คนพิการ

๕) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนดำเนินการและรณรงค์  เผยแพร่ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีการส่งเสริม การปลูกต้นไม้ และการปลูกป่า

๖) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด