รายงาน ปี 2562

รายงาน ประจำปี 2562

มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส

 

คำขอบคุณ 

มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส ใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้มีพระคุณดังมีรายดังต่อไปนี้

1)  นางถวีป เทวารุทธิ์ และครอบครัว

2)  นายเอกกร โฆษิตจิรโชติ

3)  นายสาธิต จิตต์จงรัก และครอบครัว

4)  นายนิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ

5)  นางประภัทรศรี ชัยรัตนทรงพร และครอบครัว

6)  นางกษิพร วิชญโฆษิต

7)  นายอัมเลศ ประสงค์ทรัพย์ และครอบครัว

8)  นายอภิพล ภิริยะกากูล และครอบครัว

9)  คุณพ่อการ์โล

10) นายชัยวัฒน์  และครอบครัว

11) นางสมบัติ ฤทธินวน และครอบครัว

12) นายสาธิต จิตต์จงรัก และครอบครัว

13) นางประภัทรศรี ชัยรัตนทรงพร และครอบครัว

14) นางนงลักษณ์ โล่เมทินี และครอบครัว

 

ขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมา  มูลนิธิฯ คงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยผ่านทางโครงการต่าง ๆ ได้ หากปราศจากการสนับสนุนจากบุคคลดังกล่าว

ขอขอบคุณอาสาสมัคร  ผู้เสียสละแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์เพื่อช่วยให้งานของมูลนิธิฯ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ขอผลแห่งความดี  และความมีน้ำใจที่ท่านได้หยิบยื่นให้กับเพื่อนพี่น้องร่วมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ยากไร้  จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความเจริญตลอดไป

 

ดร. นิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ

ผู้อำนวยการมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส

31 มกราคม 2563

 

 

มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส    (Million Hands Foundation)   ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ดร. นิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ  ผู้มีความเชื่อ  และศรัทธาในความร่วมมือของบุคคลในสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มูลนิธิฯ ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ และเผยแพร่ความรู้ในงานด้านวิชาการ การศึกษา  ศาสนา สังคม  กฎหมาย และงานวิจัยในด้านต่าง ๆ
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ และดำเนินการร่วมมือประสานงานกับมูลนิธิ  สมาคม องค์กรการกุศล สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในงานด้านสาธารณประโยชน์
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ แก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลผู้ด้อยโอกาส เด็ก  เยาวชน  และคนพิการในด้าน  การศึกษา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ด้านสุขภาพและด้านอื่น ๆ  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างเสริมเพิ่มพูนสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  และช่วยเหลือด้านอาชีพแก่คนพิการ
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุนดำเนินการและรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีการส่งเสริม การปลูกต้นไม้ และการปลูกป่า
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

            ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรมจำแนกตามโครงการต่าง ๆ

 

 1. โครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ

มูลนิธิฯ ได้ลงบทความเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพใน Website ของมูลนิธิฯ

(https://www.millionhands.or.th/)  ในภาค “เกร็ดความรู้” มีเนื้อหาหลากหลาย ดังนี้

 • อาการแบบนี้ ไวรัสหรือ แบคทีเรีย
 • โรคผิวหนังกับความเครียด
 • เท้าชาจากเบาหวาน ดูแลอย่างไร
 • “อ้วนลงพุง” เสี่ยง “หายใจติดขัด - หอบหืด”
 • ดื่มเครื่องดื่มรสหวานมาก ก่อโรคมหาศาล
 • หมอแนะวิธีป้องกันครรภ์เป็นพิษ
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานหมูสุก ๆ ดิบ ๆ อาจทำให้เสียชีวิตได้
 • “ปวดไหล่-ยกไหล่ขึ้นไม่สุด” สัญญาณอันตราย “กระดูกงอกทับเอ็นข้อ ไหล่”
 • โรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
 • วัยทอง ส่งผลอย่างไรต่อร่างกายผู้หญิง
 • แค่ล้างมือก็สามารถป้องกันโรคได้ จริงหรือไม่?
 • สมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน...กินด้วยกันดีมั้ย?
 • 10 ขั้นตอน นวดบำบัดแผนไทย แก้โรคซึมเศร้า
 • เตือน!!! แก้วเก็บความเย็น เสี่ยงสะสมเชื้อโรค และเชื้อรา
 • 5 ผลไม้ ทำให้ง่วงนอน ช่วยให้นอนหลับสบาย ฝันดีจนถึงเช้า
 • 5 อาหาร ตัวช่วยในการขับถ่ายตอนเช้า!!!
 • เด็กในแต่ละวัย ควรกิน “ไข่” เท่าไร จึงจะเหมาะสม?
 • ป้องกันและพลิกผันโรค NCDs ได้ง่าย ๆ ด้วยการปรับไลฟ์สไตล์
 • “โรคเท้าแสนปม” เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • “สวมถุงมือ” ก่อนสัมผัสอาหาร อาจไม่ช่วยลดการปนเปื้อน?
 • ผลวิจัยบ่งชี้!! มะเขือเทศ และน้ำมะเขือเทศ ช่วยป้องกันโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • เทรนด์ใหม่ ในการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนยุคดิจิทัล
 • ปลาแซลมอน อันตรายที่แฝงมากับคุณประโยชน์
 • เกร็ดความรู้การดูแลสุขภาพ

(โปรดดูรายละเอียดเกร็ดความรู้เหล่านี้ได้จาก https://www.millionhands.or.th/)

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพเป็นรายบุคคล โดย ดร. นิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ ผู้อำนวยการ มูลนิธิฯ ผู้เป็นแพทย์แผนไทย ได้ให้การรักษาฟรีแก่ผู้ด้อยโอกาสเป็นจำนวน 15 ราย

 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ในการสร้างความร่วมมือในสังคมเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ มูลนิธิจึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website ของมูลนิธิฯ เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ อาทิ โครงการ “รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง” โครงการ “ให้ทุนอาหารกลางวันแก่เด็กในโรงเรียน” โครงการ “ช่วยเหลือ สนับสนุนและให้ทุนการศึกษา” และ โครงการ “ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ในวันดี ๆ และวันสำคัญของชีวิต” เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ได้เปิดตัวกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนประชานิเวศน์ 3/1 ใต้ โดย ดร. บุญสม น้ำสมบูรณ์ อาสาสมัครของมูลนิธิฯ (ในนามของ ดร.นิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ) ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมา ความหมายของตราและสีประจำมูลนิธิฯ แนวคิด ตลอดจนวัตถุประสงค์และแผนงานของมูลนิธิฯ  หลังการนำเสนอได้ทดสอบความเข้าใจด้วยคำถาม และมอบของรางวัลให้ผู้ที่สามารถตอบคำถามได้  การเปิดตัวในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างมาก ได้มีการวางแผนเพื่อการจัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทางกลุ่มได้นำเสนอ

ในโอกาสเดียวกันนี้  มูลนิธิฯ มีความยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการพัฒนาบุคคลากรในท้องถิ่นต่อไป

 

ดร. บุญสม น้ำสมบูรณ์ อาสาสมัครมูลนิธิฯ แนะนำมูลนิธิฯ กับกลุ่มผู้สูงอายุ

 

ดร. บุญสม น้ำสมบูรณ์ ร่วมกับประธานชมรมผู้สูงอายุ...มอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับมูลนิธิฯ ได้

 

 

 1. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

 

ในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ  ร่วมกับผู้มีใจศรัทธาได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ปัจจัยและสังฆทานแก่วัดต่าง ๆ ในเทศกาลเข้าพรรษา

 

เตรียมเทียนพรรษาและสังฆทานถวายแก่วัดต่าง ๆ ในเทศกาลเข้าพรรษา

 

เตรียมเทียนพรรษาและสังฆทานถวายแก่วัดต่าง ๆ ในเทศกาลเข้าพรรษา

 

อาสาสมัครของมูลนิธิฯ ถวายเทียนพรรษาสังฆทาน และปัจจัยให้วัดต่าง ๆ

 

อาสาสมัครของมูลนิธิฯ ถวายเทียนพรรษาสังฆทาน และปัจจัยให้วัดต่าง ๆ

 

 1. โครงการ “การอบรมให้ความรู้เรื่องการนวดแผนไทย”

 

ในปี พ.ศ. 2562 นี้ มูลนิธิฯ ได้จัดทำหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ  “นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง” และ “นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150  ชั่วโมง” เพื่อเสนอขอการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  มูลนิธิฯ  ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อพร้อมที่จะทำการสอน

ห้องเรียนทฤษฎี

      

ห้องฝึกปฏิบัติ 

 

ห้องสมุด

 

ดร. นิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ

ผู้อำนวยการมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส

สามารถดูเอกสารได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1k7E3C71giMHU7zvZQB9R80anQB5exTfQ/view?usp=sharing