Project to help and support education grants

มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส  มีวัตถุประสงค์ จัดทำ “ โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุนด้านการศึกษา “ กับเด็กที่เรียนดี แต่ขาดโอกาส และมีปัญหาทางครอบครัว โดยทาง มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส  พร้อมให้ ทุนสนับสนุน ด้านการศึกษา